Kommunstyrelsen utser Lions Club i Lomma till pristagare av 2016 års pris för berömvärda insatser för föreningens betydande bidrag till att på ett positivt sätt uppmärksamma Lomma kommun utanför dess gränser, samt till att uppmuntra en klimatsmart livsstil.

”Lions Club i Lomma tilldelas priset för arbetet med sin årliga loppmarknad på området kring Folkets Hus i Lomma. Loppmarknaden är mycket populär och vidhåller en god tradition för invånarna i Lomma kommun, samtidigt som den bidrar till kommunens goda rykte i omvärlden. Återanvändning av kläder och prylar medför dessutom en besparing på jordens resurser, minskar kemikalieförbrukningen, samt leder till minskad avfallshantering.
Priset består av ett diplom och ett
penningbelopp på totalt 15 000 kronor. ”Priset för berömvärda insatser”, delas ut årligen och kan vid varje tillfälle tilldelas en eller flera pristagare. Utdelningen sker i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december månad. Lomma Aktuellt gratulerar till priset!”